Rim 8.1-4

Dátum:
08. marec 2009
Series:
Rečník:
Length:
25:36:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 10, 277, 194, 389                        Heslo zboru pre rok 2009, Rim 8.2 8.3.2009 Daniel Jurčo

Čítanie: Ž 25.6, Rim 5.8                                     Reminiscere – 2. pôstna nedeľa                     Večera Pánova

 

Ž 25.6 Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie.

Rim 5.8 Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnikmi.

Jesus, have a mercy on me, spieval Johny Cash.

 

A: Niet odsúdenia, R 8.1-4

Rim 8. kapitola začína s jedným z najväčších Božích sľubov z Biblie. V tých slovách je niečo, čo nám rozbúši srdce silnejšie. Sme hriešni, napriek tomu nás tomu Boh neodsúdi, pretože nás zachraňuje On sám!

Keď čítame verše aj z Rim 7. kapitoly, osvetľuje sa nám slovo - niet odsúdenia tým, ktorí sú veriaci v Pána Ježiša.

- Rim 7. kapitola je jedným z najsilnejších výrokov, ktorými ap. Pavol povzbudzuje veriacich, R 7.14-15, 18-19, 22-24.

Pritom apoštol hovorí, že nie je ani jeden spravodlivý, všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Mnohí sme sa pokúšali rozmanitými spôsobmi žiť podľa Božích noriem, ale sa to nedarí. Jeden z najväčších sľubov a prejavov Jeho milosti, že niet odsúdenia tým, ktorí sú veriaci v Pána Ježiša. To je naša bezpečnosť vo vzťahu s Bohom.  Ak sme v Kristu, nepotrebujeme sa báť, že sa Boh hnevá na nás. Ak mám osobný vzťah s Pánom Ježišom, som istý v Božej ruke!

- Podobenstvo s márnotratnym synom. Syn zradil otca, odmietol byť doma, hľdal úniky od otca, chcel byť nezávislý a robiť si podľa seba tak, ako to robia všetci vo svete – nebyť obmedzovaný otcom a jeho zákonom, držaním prikázaní.

Nakoniec skončil medzi sviňami vo svete. Aký je rozdiel medzi týmto synom v stáde svíň a sviňou? Žiadna sviňa si nemôže povedať: vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Keď špinavý syn prišiel na oči svojho otca, otec ho očistil a urobil mu party s hostinou, na znak radosti z návratu domov. Pochopme, že Nebeský Otec nás prijíma, objíma a hovorí: Tí, ktorí sú v Pánovi Ježišovi, pre tých niet odsúdenia!

Ak niekto pochybuje o tomto sľube, ak niekto spochybňuje, že pre neho niet milosti, nech vie, že takého myšlienky nie sú od Boha! Ale prichádzajú od nepriateľa. Satan znamená žalobník, ten ktorý žaluje, klame a spochybňuje!

Satanovi ide o to, aby človeka doviedol do situácie, aby sme boli odsúdení Božím hnevom a Božou spravodlivosťou.

Ak sa skrývame pred Bohom a odvraciame od Boha, tomu sa teší satan. Satan chce presvedčiť človeka, že Boh nás už nemiluje kvôli našemu hriechu. Ale vďaka Kristovi a jeho oslobodeniu, nie sme chytení do osídla satana.

- Ilustrácia o kráľovej dcére.  Počul som o kráľovej dcére, ktorej krása trpela tým, že medz očami jej narástol nepekný nos. Jej rodina zariadila plastického chirurga, ab yzistil, či sa dá zmeniť jej nos. Vykonal operáciu nosa, po odkrytí obväzov a vyliečení rany sa všetci mohli presvedčiť o kráse kráľovej dcéry. Lekár povedal dievčaťu, aby sa na seba pozrela v zrkadle, no ona nechcela vidieť svoju zmenu, v ktorú neverila. Šesť mesiasov to trvalo, než kráľovské dievča akceptovalo svoj nový a krásny výzor svojej zmeny.

Apoštol Pavol má pre nás dôležitú správu: spoznajme, kto sme, keď sme v Kristovi! Ak si nedáme povedať, čo s nami Boh skrze Krista vykonal, potom odmietame prijať Boží skutok zmeny s nami! Vieš o tom, že si Pánom Ježišom zmenený? Už nie si odsúdený, ale amnestovaný, omilostnený!

Nieto spravodlivého ani jedného, všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej, odmena za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Pánovi Ježišovi.

Dobrá správa je, že Pán Boh to zariadil tak, aby sme prišli k Pánovi Ježišovi a prebývali s Ním. Božia vôľa pre každého je prísť ku Kristovi. Pán Boh nás k ničo neznásilňuje, necháva nám slobodnú vôľu.

 

B: Chodenie v slobode

- Cena slobody. Naša národná sloboda neprišla lacno a zadarmo. Naša duchovná sloboda bola veľmi drahá.

Rim 5.5-8 5  nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

1Pt 1.18-19 Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista,

- Chodenie v slobode. Sme volaní k chodeniu ako slobodní v Duchu Svätom,

Kol 2.6-7 „Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.“

Chodenie ako slobodní je možné len v Duchu Svätom.

 

C: Deklarácia nezávislosti – sloboda v Kristu.

l. R 7.1-6

Príklad Ján a Jana: Jana bola dlho vydatá za Jana. Raz večer Ján dostal infarkt a zomrel. O mnoho rokov sa Jana

Znovu vydala, za Jakuba. Jakub bol úplne iný ako Ján. Ján na raňajky mával len šálku kávy, kdežto Jakub mal rád bohaté raňajky. Ján sa nestaral o domácnosť, kdežto Jakub chcel, aby dom bol vždy uprataný. Rok potom ako sa Jakub oženil s Janou, prišiel domov a našiel doma veci inak uložené. Na druhý deň neboli raňajky v kuychnu, na stole bola len šálka kávy. Keď Jakub vyjadril Jane svoju neľúbosť s touto situáciou, Jana mu povedala: Tak to tu bývalo, keď tu žil Ján. Jakub na to odpovedal: Jana, Ján je mŕtvy, Ty si teraz moja žena. Musíš sa zastaviť žiť tak, ako keby si by bola ešte vydatá za Jána!

Máme dôležitú lekciu aj od ap. Pavla pre veriacich zo židov. Pavol povedal: Viem, že vy poznáte Boží zákon ešte  podľa starého podania. Apoštol učí lekcii z manželstva, tým dáva istú analógiu.

Pavol vo 4. verši hovorí: vy kresťania zo židov stále držíte starý zákon, chcete byť spravodlivejší ako veriaci z pohanov.

Viete, ako by ste mali zareagovať podľa Písem, no zákon nedokážete naplniť, ste na to slabí.

Apoštol pridáva: zákon je mŕtvy, ste pripojení ku Kristovi s inými, ste slobodní od zákona, ste pod milosťou Pána Ježiša Krista!  V ep. Jakuba, polovičného brata Pánovho čítame toto, Jk 2.10 Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Tzn. nikdy nebudeme dosť dobrí, dosť spravodliví v Božích očiach tak, ako tí židokresťania, ktorí chceli držať aj zákon aj evanjelium.

Boží zákon sa napĺňa krvou Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus urobl za nás naplnenie, On dokonalý druhý Adam. Tzn. keď som v Pánovi Ježišovi, zákon som pred Bohom splnil. Spasení môžeme byť len milosťou Božou!

- Žijeme v spoločnosti, ktorá diktuje, musíš byť krásny, musíš veľa robiť, aby si bol uznávaný. Ale v Božích očiach cez obeť Pána Ježiša sme prijateľní! Sme už oslobodení od zákona, sme slobodní os breena, ktoré je na nás. Máme slobodu v Kristovi, preto sme cenní!

ll. R 7.14-25 sme slobodní od frustrácie. Čo to znamená? V15: chceme byť dobrí, máme duchovný problém.

Sme frustrovaní z toho, lebo máme túžbu byť dobrí, V18. Sme frustrovaní, lebo chceme byť potešení v B. Zákone.

lll. R 8.1-4 sme voľní od odsúdenia.

 

D: Máme dva zákony, zákon tela a zákon Ducha.

Zákon tela, zákon hriechu nás ťahá dolu, tzn. všetko končí v smrti.

Zákon Ducha nás ťahá hore, tzn. oslobodzuje nás od závislosti.

- Brat Fazekaš má príklad s raketou. Úžasná sila raketových motorov prekonáva zemskú príťažkivosť, aj s astronautmi, ktorí nič neurobili pre to, ale nastúpili len do rakety a sú v nej.

Zákon Ducha – to je pozorovať na Pána Ježiša. Na Kristovi Boh odsúdil hriech v tele. Boží Syn sa dal viesť Duchu a nie sebe. Pán Ježiš zvíťazil nad hriechom, premohom silu hriechu. Pán Ježiš urobil možným nemožné, aby človek napriek k ťahu dolu, aby stúpla hore.

Pán Ježiš naplnil spravodlivý požiadavok zákona. Zákon je spravodlivý, lebo nám káže stúpať hore.

Podľa zákona Ducha, skrze Krista, je možné stúpať hore.

 

Záver:

Z1: Čo nám plynie z tohto slova?

V1: Bez Pána Ježiša Krista by sme nemali žiadnu nádej.

Vďaka Pánu Bohu za to, že nás vyhlásil za nevinných, poskytol ná slobodu od moci hriechu.

V2: Duch Svätý umožňuje znovuzrodenie človeka. Duch Svätý nám dáva moc pre kresťanský spôsob života.

V3: Pán Ježiš Kristus sa dal ako obeť za naš hriechy. V Starom zákone prebiehali stále obete so zvieratmi.

Tieto obete pripomínali židm závažnosť hriechu. Predtým, než bol hriech odpustený, bolo treba preliať krv 3M 17.11.

Ale krv zvierat nemohla odstrániť hriećhy. Tieto obete iba poukazovali na obeť Božieho Baránka.

Pán Ježiš Kristus zaplatil svojou obeťou na kríži za naše hriechy.

- Dnešné dve heslá JB:

5M 11.16 dbajte o to, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby neodboťili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Lk 17.23 a povedia vám: hľa tam, hľa tu! Nechoďte, ai sa za tým nežeňte!

 

Z2: Udržať balance – rovnováhu

- Čo ťa kontroluje, čo ťa ovplyvňuje? Zákon tela? Minul si sa cieľa? Odišiel si od zákona Ducha?

Dávaš slávu Bohu, alebo odmietaš to urobiť?  Aké žiadosti ťahajú telo? TV, relax, ničnerobenie, ...

Aký je môj obľúbený TV seriál, ktorá web stránka? Koľko času berie chatovanie, facebook, ...

- S kým, s čím sa stretávaš, s telom alebo s Duchom? Ku komu vychádzaš viac v ústrety: telu alebo Duchu?

Komu dávaš prednosť. Telo je akoby nepriateľ, pýta si svoje. Dovoľujem telu podľa jeho žiadostí, alebo ho mám pod kontrolou? Viem, čo je to umrtvovanie žiadosti tela. Dúfam, že prijímaš ponuku Pána Ježiša, slobodu od Neho!

- Máme dva zákony podľa Rim, zákon tela a zákon Ducha. Viem mať rovnováhu? Náš život má rôzne dôrazy, sústreďujeme sa na rôzne veci, každý človek inak, v inom čase. Ak sa vieme zastaviť, ak vieme byť poctiví, priznajme si štýl života, či je podľa Ducha, alebo ...

- Daj svedectvo o svojom živote, že ideš s Pánom Ježišom dobrým smerom podľa Božej vôle! Pros Pána, ak tak nejdeš, aby ti dal dobrá smer a vstúpil do života!

- Je môj život dotknuteľný Pánom? Ide mo o to, aby som sa dotkol Pána Ježiša s túžbou o uzdravenie seba.

Nechcem sa minúť, nestretnúť s Pánom. Dám si pozor, aby som ja nechcel niečo iné, keď Boh žiada niečo úplne iné.

- Sú ľudia, ktorí sa vôbec ešte nestretli s Pánom Ježišom. Sú ľudia, ktorí sa nechceli nikdy nechať dotknúť Pánom!

Pán môže zmeniť tvoj život svojim dotykom. Pán pohne tvoj život k zmene, ak Mu to dovolíš.

Ja som však biedny človek tak, ako hovorí apoštol Pavol, som telesný, robím kompromisy.

- Dnes existujú zúfalí ľudia zo seba, lebo žijú podľa seba a nie podľa Ducha. Keď chýba radosť zo života, vtedy žijem podľa tela a nie podľa Ducha, nežijem s Pánom Ježišom.

- Nevyznávame hriechy, nerobíme nič so špinou svojho vnútra, ktoré sa tu ukrýva. Dovoľujeme šarapatiť rôznym hriechom. Treba sa vyčistiť, treba prijať Boží dotyk. Kedy posledne som plakal nad svojim hriechom?

Dnes je čas príhodný, dnes je Pán na scéne tvojho života, zajtra to už nemusí platiť! Rozhodni sa pre Ježiša dnes!

Urob sľub obnovy dnes!

 

Slovo po Večeri Pánovej

Znovu som sa dostal z Božej milosti na štart, aby som začal nový okruh svojho života.

Stojím tu po prijatí Večere Pánovej, počul som Božie slovo v cirkvi, som omilostnený, povzbudený.

Pán sa k nám dnes prihovára. Chcem si vziať k sebe Jeho Slovo, J 3.16.

Pán nás stavia znovu na dobrú štartovaciu pozíciu.

 

 

Player needs JavaScript turned on.