Štedrý deň. Slávime 3 zrodenia. Je už čas príchodu Mesiáša.

Dátum:
24. december 2008
Series:
Rečník:
Length:
19:32:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 42, 44, 50, 54                                Štedrý deň 2008                       Daniel Jurčo 24.12.2008

Čítanie: Lk 1.26-28                                             Iz 9.1-6

 

Úvod: Iz 9.6 dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný.

Sme v zhromaždení Božieho ľudu na Štedrý deň v predvečer narodenia Pána Ježiša Krista. Pripomíname si narodeniny Pána Ježiša Krista, ale i to – Boh nám seba daroval! 2Kor 9.15 vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vyrozprávať.

A: Slávime troje zrodenie,

v ktorom by každý kresťan mal nájsť občerstvenie tak, aby bol nadšený, radostný, šťastný, tzn. požehnaný. Máme byť vo vytržení radosti, máme sa duchovne obživiť, aj vonkajšími prejavmi spevom, radostnou tvárou a postojom. Radostná extáza z príchodu Božieho Syna je nám mnohým vzdialená, my sa nevieme tešiť a radovať, skôr chmúriť a byť melancholickí.

Prvé zrodenie je, že Nebeský Otec v sebe rodí svojho jednorodeného Syna v božskej podstate ale aj rozdielnosti osôb Trojice. To prvé zrodenie je Božie tajomstvo. Ž 2.7 Hospodin mi povedal: Ty si môj syn, ja som Ťa dnes splodil.

Druhé zrodenie je, ktoré sa dostalo panne Márii, že Duch Svätý počal v nej dieťa, ktoré je sväté. Iz 9.2 dnes sa rozžiarilo svetlo nad nami.Toto slávenie je v tme noci, ale aj za denného svetla.

Tretie zrodenie spočíva v tom, že Boh deň čo deň, hodinu za hodinou duchovne rodí nadprirodzene nové stvorenie v duši človeka. Nedávno dvaja mladí sa udchovne narodili u nás!
Iz 9.6 dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Toto sa deje v každej dobe v každej ľudskej duši, ktorá sa obracia v pokání. Potom Boh dáva nové narodenie, ktoré je Božím nadprirodzeným čínom!

 - Tie slová: dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, hovoria: On je náš, osobne každému, On je nám vlastný!

On - Pán Ježiš Kristus sa rodí v nás v každom čase, bez prestania.

Toto vychádza z toho prvého, keď Otec rodí svojho Syna vo večnosti.

Lebo Boh zo svojho bohatstva neudržal všetko len pre seba, On sa zdieľa s človekom.

A tak sa Boh dal a vylial človekovi vo vychádzaní boských osôb.

- Otec má zaľúbenie v rodení svojho obrazu, to zaľúbenie vylieva v Božej láske, to je Duch Svätý.

Boh zostáva v sebe, vychádza a znovu vchádza do seba.

- Sme stvorení na Boží obraz. Tzn. aj my ľudia máme vyjsť zo seba, nad seba, vzdať sa seba, aby zostalo len nahé nasmerovanie k Bohu. Máme tak Bohu nechať miesto, aby On pôsobil u nás dielo zrodenia. Tzn. nemám zavadzať zo sebou. Z toho vyplýva: ak vyjdem celý von zo seba a dám Bohu priestor, potom Boh vojde celý k nám do našeho vnútra, plní nás svojim Duchom Svätým!

- Hovoril som, len o prvom a treťom zrodení, Otec zrodil Syna vo večnosti a Boh v nás rodí nové stvorenie.

- Teraz to druhé zrodenie, ktoré sa dostalo panne Márii, že duch Svätý počal v nej dieťa, ktoré je sväté.

Mária, čistá panna, zvláštne pripravená pre jedinečnú úlohu.

Mária bola uspôsobená Bohom pre božskú vec, mala niesť svätý plod.

Ž 45.14 hovorí: „celá krása dcéry kráľovej spočíva v jej vnútri.“ Táto panna vydá veľký plod – Syna Božieho.

- Mária bola zasnúbená panna, bola pripravená na úlohu, ktorú jej Pán dal.

Mária je oddelená pre Božie poslanie, ktoréBoh pripravil pre ňu. Matka Pánova je zvláštna žena, jediná, ktorá tu bola!

- Apoštol Pavol hovorí v 2Kor 11.2b o cirkvi, ktorá je zasnúbená jedinému mužovi, ako čistá panna.

Mária, Božia žena, zachovávala všetky Božie veci v sebe. Udržala sa pre Boha, skryla to všetko v sebe, Lk 1.29.

Anjel ju ocenil, Lk 1.28: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami!

Mária prijíma Božie vyvolenie, aj keď sa chveje, vtedy ju anjel upokojil.

 {mospagebreak}

B: Je už zrelý čas narodenia a príchodu Mesiáša,

lebo sa plnia proroctvá Starého zákona, najviac písal prorok Izaiáš. Vianočné evanjelium môže pre mnohých zaznieť zvláštnym spôsobom. Napr. evanjelista Matúš s popisom rodu Ježiša Krista, Mat 1.1-17, podľa V17 trikrát po 14 rodov: A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť. Pre niektorých ľudí je dôležité vedieť, že Pán Ježiš Kristus patrí do dejín.

- Indický kazateľ Sundar Sing raz vytiahol z vody kameň, dal ho rozbiť, zistil, že vovnútri bol suchý. Potom povedal:

Takto to vyzerá s kresťanmi v Európe. Storočia majú evanjelium, ale akoby do nich evanjelium nepreniklo, lebo ich srdce je tvrdé.

- Dnes Vianoce sú biznis, komercia, točí sa okolo nich veľa peňazí, aj v SR. Narodený Pán Ježiš Kristus akoby sa stáva rozprávkovou bytosťou. Narodenie Pána Ježiša Krista sa dostáva do súťaže so santa Clausom.

- Povedal som už o Mt 1.1-17, kde je kniha rodu  Pána Ježiša Krista.

Príklad: Raz v misii v Afrike pôsobila jedna žena, ktorá tu dlho žila s domorodcami, študovala ich jazyk a kultúru. Potom začala prekladať Nový zákon do ich reči. Preložila evanjelium Matúša, aj Mt 1, ale preskočila prvých 17 veršov.

Povedala si, to je pár mien, to je nudnú, mnohým to aj tak v Afrike nič nebude hovoriť. No neskôr preložila aj tento celý rodokmeň Pána Ježiša Krista. Potom prišli a ňou domorodci s otázkou: Naozaj bol Pán Ježiš Kristus skutočnou osobou? Misionárka pochopila: doteraz domorodci chápali príbeh Pána Ježiša Krista ako rozprávku, ale keď čítali Kristov rodokmeň, cez tento rodokmeň mnohí v kmeni prijali Pána Ježiša Krista. Toto, čo pre nás v Európe nie je dôležité.

- Mnohých nás nezaujíma história, skôr dátum, kedy sa čo stalo. Božia ruka však zasahuje do chodu dejín! V plnosti časov sa narodil Pán Ježiš Kristus!  Mnohí to chceli zastaviť, nemohli. Ani Herodesovi sa to nepodarilo. Ani Lenin to nezastavil, hoci nenávidel cirkev. Ani Stali, ani Hitler, ktorý chcel vyhubiť židovský ľud. Pán Boh koná dodnes!

 {mospagebreak}

- Pán Ježiš Kristus bol nielen Boží Syn, ale aj Syn človeka, podľa zápisov evanjelia.

Pán Ježiš Kristus sa narodil tam, kde nebolo miesta, kde akoby prekážal!

- Pán Ježiš Kristus tu bol. Všetko val na seba, zaplatil za nás nezaplatené účty.

Pán Ježiš Kristus nám rozumie, našim trápeniam, chorobám, sklamaniam, obavám a strachom. Pre Pána Ježiša Krista

 Je blízka ľudská slabosť. Preto mnoho ľudí vyhľadáva Pána Ježiša Krista, lebo On rozumie človekovi!

- Apoštol Pavol radí: žite s Pánom Ježišom Kristom, zapustite korene, pevne sa držte viery, vzdajte vďaky Pánovi.

- Máme piesne, ktoré hovoria nielen o narodení, ale aj kríži, vzkriesení ako aj o chodení s Pánom Ježišom Kristom.

Zajtra ich budeme mať v spoločnom zhromaždení.

- Pán Ježiš Kristus žije dnes! Môžeme povedať: Vianoce sa opakujú.

Narodený Pán Ježiš Kristus sa stáva skutočnosťou: On sa rodí do ľudských sŕdc i dnes.

Vianoce sú preto tak nádherné, lebo sa môžeme blížiť k Pánovi Ježišovi Kristovi.

Pán Ježiš Kristus chce ísť s nami ako:  Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

- Prajem Vám všetkým v predvečer Vianoc na Štedrý deň, Boží pokoj pre ďaľšie vianočné dni.

- Božie slovo vám dávam na cestu: 1J 4.11-16

11  Milovaní, ak nás Bôh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

12  Boha nikto nikdy nevidel; keď milujeme jeden druhého, Bôh zostáva v nás, a jeho láska je v nás dokonaná.

13  Po tom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha.

14  A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.

15  Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je Syn Boží, Bôh zostáva v ňom a on v Bohu.

16  A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Bôh v nás. Bôh je láska, a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, a Bôh v ňom.

Pozývam Vás zajtra na 1. vianočný sviatok, 25.12.2008, aj k Večeri Pánovej!

1Jána 5.1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha!

Iz 9.6, Mt 1.17
Player needs JavaScript turned on.