Narodenie Panovo. Imanuel - Boh je s nami.

Dátum:
25. december 2008
Series:
Rečník:
Length:
27:55:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 41, 43, 46, 45                               Vianoce 2008                                                      Daniel Jurčo 25.12.2008

Čítanie: Lk 2.1-20                                                Imanuel – Boh s nami, Iz 7.14, 8.8+10, Mt 1.23        Večera Pánova, Pieseň: dievčatá, spevokol

 

l. Narodenie Pánovo

A: Noc zázrakov.  Lk 1. a 2. kapitola. Keď sa narodil Pán Ježiš Kristus, vtedy to bola noc zázrakov.

Máme štyri evanjeliá. Čo píšu o narodení Pánovom?

- Ev. Mtúš 1.18n píše o Jozefovi. Ev Lukáš 1.26n píše o Márii. Ev. Marek a ev. Ján nič nehovoeira o narodení.

-  Ev. Matúš píše židom o ich kráľovi, ktorý má kráľovské práva. Ev. Marek píše o služobníkovi, Synovi človeka.

Ev. Lukáš píše o Pánovi Ježišovi ako o dokonalom človekovi, ktorý ma rodokmeň.

Ev. Ján píše od Božom Synovi, ktorý nemá rodokmeň, ani začiatok ani koniec!

 

Prvý zázrak: naplnili sa starozákonné proroctvá.

Mali sme advent. Jedno svetlo sviece symbolizovalo starozákonné proroctvá o príchode Mesiáša. Tie sa naplnili!

1. Pán Boh dá proroka typu Mojžiša, 5M 18.18 - J 1.46.

2. Bude znamením od Boha, Iz 7.14: Imanuel – Boh je s nami!

3. Dieťa bude narodené z panny, Iz 9.6 s výraznými menami!

4. Meiáš bude mať zvláštne miesto v srdciach ľudí, 1M 49.10.

5. Boží Syn sa narodí v Betleheme, Mich 5.2.

6. Boží Syn príde z Egypta, Hoz 11.1 – t 2.14-15.

 

Druhý zázrak: Nadprirodzená udalosť.

Nebol to omyl, že tehotná Mária v doprovode Jozefa musí ísť do Betelhema sa zapísať pri sčítaní ľudu.

Zdá sa, že satan sa teší z ťažkostí, ktoré má tento pár.

- Gal 4.4 „Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, ktorý vyšiel zo ženy, bol podrobený pod zákon.“ Nebolo voľného miesta, nič len v stajni. Ako Boží Baránok má byť na mieste medzi ovcami. Narodené dieťa položené do jaslí.

- Okolnosti pri narodení boli životu nebezpečné. Nič nebolo isté, aby bábätko prežilo. Mária s Jozefom mohli spoliehať len na Boha. Bol to zázrak, že dieťa prežilo v dramatickom svete.

- Sú tu prítomní Boží heraldi, anjeli, ktorí oznamujú pastierom správu o Kristovom príchode – narodení.

 

B: Jozef s Máriou sa nemali kde uchýliť, Lk 2.7

Všade bolo plno. Bol popis sveta – sčítanie ľudu v rímskej ríši. Evanjelium jasne opisuje scénu narodenia.

Táto scéna sa dotýka našich sŕdc. Narodené dieťa bolo položené do jaslí, kŕmitka pre zvieratá.

Mnohí sa pýtajú, prečo to Boh dovolí, veď jeho vlastný Syn prišiel na zem!

- lebo nie je vhodná cesta do Betlehema pre ženu v tehotnom stave.

- lebo niet miesta pre Máriu, všade bolo plno kvôli popisu sveta.

- lebo Betlehem nepočítal s takým návalom, vtedy nebol turistickým centrom pre pútnikov.

- Pre Máriu a Jozefa to muselo byť veľmi ťažké. My povieme, že Boh je mocný, prečo nezmenil situáciu?

Ale Boh to tak rozhodol, On nechal takúto situáciu.

- Pán Ježiš Kristus je majiteľ zeme. On sa stal telom. Prišiel do vlastného, ale nemal miesto pre seba.

Už v Starozákonnom čase ľudia nemali miesto pre Pána Boha v Božom ľude, ale ani v osobnom živote.

Tzn. Pán Boh bol veľakrát odmietnutý, keď chcel prísť ku svojim vlastným. Sám Pán Ježiš Kristus to raz komentoval:

Chcel som si vás zhromaždiť, ale vy ste nechcel!

- Pán Boh v plnosti času rozhodol poslať svojho Syna, aby prišiel v tele, On môže riešiť hriechy Božieho ľudu. On vezme ich miesto na kríži.

Pán Boh vedel, že Ježiš bude odmietnutý, Iz 53.3. Pán Ježiš Kristus nebol prijatý pri narodení, Pán Ježiš Kristus bol odmietnutý pri svojej smrti na kríži. Pán Ježiš Kristus volá na Otca na kríži: Otče, odpusť im!

- Je dnes ešte miesto pre Pána Ježiša Krista?

Vďaka Pána Bohu skrze Ducha Svätého, že mnohí z nás dali miesto Pánovi Ježišovi Kristovi!

Sme spasení vierou v Neho. Pán Ježiš Kristus vstúpil do nášho života.

No zdá sa, že v dnešnom svete niet miesta pre Krista! Mnohí si zariaďujú život bez Krista. Mnohí nechcú cirkev.

Mnohí chceme sedieť na svojom tróne, nechceme Pánovi Ježišovi Kristovi dovoliť, aby On bol prvý v našom živote!

 

C: Vianoce majú osobný prvok pre snúbencov Jozefa a Mriu.

- Pre Máriu a Jozefa to bola obeť. Pán Boh si nevyvolil len Máriu, On si vyvolil pár. Obaja, Mária aj Jozef boli zbožní, ochotní ku veľkej obeti. Obaja prijali Boží plán: to čo je v Márii počaté, to je zo Svätého Ducha. Nadprirodzený zásah a vstup do Márie cez Ducha Svätého. Panna počala.

- Jozef, Máriin snúbenec, prijíma od Boha úpravu vo sne, Mt 1.24. Pán Boh mu dáva najavo vyvolenie oboch, Márie i Jozefa. To, čo je v Mári, to je sväté. Jozef mú svätú bázeň pred čistotou a svätosťou Márie. Lebo Mária slúži Božím cieľom ochotne. Jozef má svätú snúbenicu. Moc Najvyššieho zatônila Máriu a počala dieťa, Lk 1.35.

- Pán Boh sa nepýtal Jozefa a Márie, On im všetko povie, čo majú vykonať. Pritom Boží plán pre oboch nebol jednoduchý. Aj keď veci, udalosti boli zložité, Boh im požehnal!

- Keď Pán Ježiš Kristus vstupuje do života, jeho prítomnosť nedá vždy preč všetky ťažkosti človeka.

Je pravda, že Kristus mení človeka v jeho ťažkostiach a vtedy človek robí nové rozhdnutie pre Neho!

 

 

 

 

 

ll. Imanuel – Boh s nami, aplikačné slovo, Iz 7.14

Na Vianoce radi spievame niektoré piesne, ktoré sú skvostom. Máme vianočné aj iné pesne ktoré hovoria o Pánovi.

V našom KS niektoré piesne nemáme, ale v českom KK sú.

- Jezu Kriste, štědrý kněže, od M.J.Husa – KK 99, tieto slová sú plne zamerané na Krista!

- Kristova krev, Zinzedorf vyjadril úžasnými slovami spasenie, KK 101 - KS 71.

- Mne zajmi Pane muj, donúť ma, aby som schoval meč, tzn. všetko dám do Božích rúk, napísal Matheson zo Škótska, túto pieseň má KK 398, v KS 272 znie trochu inak – Len v Tvojom zajatí.

- Narodil sa Kristus Pán, KS 43 – v KK 84 je verš: Goliáš oloupen. Goliáš ako predstaviteľ protibožstva je olúpený.

Ten, ktorý sa búril, ten prišiel o svoju moc a silu, v slovenskej verzii chýba tento verš.

- Paul Gerhard s nápevom od J.S. Bacha: Zde u Tvých jeslí chci stát, dávám Ti srdce, mysl i cit, prijmi všetko odo mňa. Táto KK 96 nie je v slovenskom KS.

Tieto a né piesne vychádzajú zo slova: Imanuel, Boh s nami.

- Ľudia majú tendenciu vidieť Pána Boha veľmi ďaleko. Tzn. ak je Pán Boh ďaleko, díva sa na nás z veľkých diaľok.

Ruskí príslovie hovorí: Boh je vysoko, báťuška cár ďaleko, čo my tu, kto nám pomôže? Veď Pán Boh nám nepomôže v našich drobných starostiach. Zrazu nájdeme v Biblii slovo: Boh s nami – Imanuel. Nie v ďalekom vesmíre, ale Boh s nami. Boh prebýva medzi ľuďmi. Toto je vianočné slovo pre dnes! Imanuel!

Máme tri otázky:

Prvá otázka. Ako prebýva Pán Ježiš Kristus medzi nami?  Ako je Pán Ježiš Kristus s nami?

Pán Ježiš Kristus sa narodil v tele. Pán Ježiš Kristus povedal: zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás, J 15.4.

Z prírody vieme, že každá vetvička je spojená s kmeňom, má všetko zabezpečené. V prírode je to všetko jasné,

Ale v duchovnom živote nám nie je všetko asné! Duchovný život nefunguje bez spojenia s Bohom. Mnohí nedávame pozor na spojenie s Bohom. Tzn. nemôžeme sami od seba niesť ovocie.

J 15.5 Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.

Druhá otázka. Čo znamená, že Kristus prebýva v nás?  Akým spôsobom Pán Ježiš Kristus prebýva v nás?

J 17.23  ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal, a že si ich miloval ako si mňa miloval.

J 17.26 aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich.

- Akým spôsobom Pán Ježiš Kristus prebýva v nás?

J 14.16  a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky. On bude s vami, On ostáva s vami.

Rim 8.9-11: 9 ale vy nie ste v tele, ale v duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho.10  Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravedlivosť. 11  A ak Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

Je to ten istý Duch, ktorým bol Pán Ježiš Kristus vzkriesený.

Ako blízko je Pán Boh k nám. On je rovnaký Boh, ten ktorý stvoril svet, ktorý bol so Synom, ktorý je aj dnes tu!

Tretia otázka. Čo máme z toho, že Pán Ježiš Kristus prebýva v nás?  Štyri spôsoby pôsobenia Pána:

1. Pôsobenie Pána Ježiša Krista v nás.

Gal 2.20 S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.

Táto veta platí pri veriacich. V človekovi žije Pán Ježiš Kristus, to nie je môj život, ale Boží život. To sa deje skrze Ducha Svätého. Božie Slovo nás vedie: do pokánia, o nové naplnenie Duchom Svätým, o nový príchod k Pánovi Ježišovi Kristovi.

2. Pôsobí v nás vnútorný boj.

Keď Pán Ježiš Kristus príde k nám, náš život sa stáva bojiskom. Keď prežívame Imanuel: Boh s nami, Boh v nás.

Kedysi sme žili  hriechu, aj keď sme prijali krst, oslobodene. No stále sa objavujú aj hriechy.

Slovo apoštola Pavla Rim 7.15-20:

15  Lebo čo robím, neuznávam; lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. 16  Ale ak činím to, čoho nechcem, súhlasím so zákonom, že je dobrý. 17  A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne.

18  Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele, dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam, 19  lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. 20  Ale ak činím to, čoho nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne.

Pozor: som tu na zemi, ešte sme neskončili svoje boje, preto znovu pozývam Pána Ježiša Krista do svojho života!

1J 4.4: Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete.

Pokušenia sú niekedy neprekonateľné, všetko sa zdá, že je prehrané. Ale ten, kto je vo vás, On je väčší, ako ten, ktorý je vo svete.

Niekto povie, že raz víťazí zlý a raz dobrý. Tak tomu nie je! Ten, kto verí v Pána Ježiša Krista, má právo povedať: Zlý odíď, v mene Pána Ježiša Krista! Boj nie je prehraný.

3. Medziľudské vzťahy.

Sme so svojimi vzťahmi pod ostrím Božieho slova. Ak prebýva v nás Pán Ježiš Kristus, potom by to malo byť vidieť v našich vzťahoch nielen medzi veriacimi, ale aj neveriacimi. Podľa Mt 25.40 čokoľvek ste urobili ľuďom v Jeho mene,

Pánovi ste urobili. Sú rôzne vianočné scénky, napr. otec Martin, ktorý nepoznal, že v človekovi prichádza Pán Ježiš Kristus!

4. Aj telo patrí Bohu. 1Kor 6.12-20: 12 Všetko smiem, ale nie všetko prospieva; všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný.

15  Či neviete, že vaše telá sú údami Kristovými? Či tedy mám vziať údy Kristove a urobiť ich údami smilnice? To nech sa nestane! 16  Alebo či neviete, že ten, kto sa pripojuje k smilnici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jedno telo. 17  A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. 18  Utekajte pred smilstvom! Každý hriech, ktorý by vykonal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu. 19  Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20  Lebo ste vykúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

Mať Imanuela, znamená byť verný. Kto sa oddá Pánovi, je s Ním jeden duch. Máme aj našim telom oslavovať Pána Boha. Naše telo je určené ku tomu, aby oslavovalo Pána Boha.

 

Záver

Vianočné posolstvo je v jednom slove: Imanuel – Boh s nami! Tzn. Pán Boh nie je ďaleko, Boh je v nás!

Voláme: príď Pane Ježišu Kriste!

Do života mnohých už Pán Ježiš Kristus prišiel v Duchu Svätom.

Pán Boh nie je ďaleko. Objavujme tento nový rozmer.

- Pán Boh je v Duchu Svätom v nás! Nech to spôsobí zmenu. Dajme priestor Božiemu Slovu, Duchu Svätému.

Žime v Božej blízkosti. Žime verne, nezarmucujme Pána, víťazme v drobných víťazstvách.

Pokiaľ sme na zemi, budeme musieť stále bojovať.

Vyprosujem si Božie vedenie, silu a moc k boju!

Lk 2.1-20, Iz 7.14
Player needs JavaScript turned on.