Podnety k modlitbám za Cestu obnovy

Jeden deň v mesiaci,  vždy v piatok pred Večerou Pánovou pozývame ľudí zo spoločenstva k spoločným modlitbám a pôstu. Naším cieľom je podoprieť na modlitbách celý proces Obnovy a postupne pripraviť jednotlivé kroky. Odkedy sme sa začali v novembri minulého roka stretávať, modlili sme sa za seminár Veritas, kde sme sa snažili pozrieť pravde do očí, aký je náš zbor a kde máme smerovať, ak sa nechceme dostať do vážnej krízy. Vo väčšine sme sa zhodli na tom, že náš zbor je síce zabezpečený a navonok dobre funguje, ale treba urobiť veľa zmien, aby bol misijný a zdravý.

 

Ďalej sme na modlitbách pripravovali  rozhovory o našich vzťahoch, ktoré mali smerovať k vytvoreniu Dohody o vzájomných vzťahoch. Sme vďační za príležitosti, kde ľudia mohli otvorene povedať, ako vnímajú naše spoločenstvo a spoločne hľadať v Písme, čo v našich vzťahoch potrebujeme zmeniť. Tak vznikla Dohoda o tom, ako chceme a z Božej milosti budeme medzi sebou jednať.

40 dní modlitieb a pôstu pred Veľkou nocou nás viedli k pokániu z mnohých nesprávnych postojov v našich životoch, ktoré sa nepozorovane zakorenili v našich srdciach a musíme ich neustále ako burinu vytrhávať.

Vďaka Bohu, že vypočul naše modlitby aj za seminár Inšpirácia – podnietenie zmeny, ktorý sme mali 1. apríla. Z mnohých oslovujúcich myšlienok spomeniem len jednu: Dovoľme Bohu, aby pripravil pôdu (prostredie zboru, srdcia, vzťahy) k zmenám, ktoré On sám chce, nech to stojí čokoľvek.

Na ostatnom modlitebnom stretnutí v piatok 26.5. sme si pripomenuli sviatok Nanebovstúpenia Pána Ježiša a sviatok Letníc. Čo mali učeníci medzitým robiť? Sk 1, 4: Neodchádzajte z Jeruzalema, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu. Vyliatie Ducha svätého bolo pripravované prorokmi, Pánom Ježišom, ale predsa boli učeníci vedení k modlitbám, aby sa to stalo. A čo je úžasné, že Duch svätý zostúpil na všetkých, ktorí očakávali. Najprv sa ale modlili. Sk 1, 14: Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi a keď prišiel deň Turíc boli všetci na tom istom mieste a všetkých naplnil Duch svätý. Vieme, že ľudia potom počuli jasné a zrozumiteľné evanjelium, každý vo svojej materskej reči a vznikla prvá cirkev. Tak ako vznik cirkvi, každé ďalšie prebudenie v histórii aj obnova, ktorú očakávame, môže byť len cez Ducha Svätého a môže byť daná všetkým. Silu k zmene dáva len Duch svätý, ale túžba k premene musí byť naša. Duch svätý prichádza tam, kde je pozvaný. Niekedy ako víchrica, oheň, niekedy ako holubica. Nechajme to na Ňom ako príde, nemajme svoje predstavy, ale očakávajme na Neho.

Modlime sa za plnosť Ducha svätého v našich životoch a zbore a teraz aj za  Božie vedenie pre našich vodcov, kazateľov, staršovstvo a všetkých služobníkov v zbore (1. a 2. bod dohody)

Pane náš, nech sú naši vodcovia zjednotení s Tebou, medzi sebou navzájom a verní svojmu povolaniu. Nech majú oči viery, milujúce srdce a ruky k práci. Nech vieme prijímať ich rozhodnutia v dôvere, že Ty hovoríš k nám cez nich a požehnáš nás, keď budeme v jednote pred Tebou. Nech dokážeme spojiť naše individuálne úsilia a ísť spolu jedným smerom.

Pomôž nám byť zakotvení na Skale, spojení bok po boku a pripravení na výzvy našej doby.

Prosíme za všetkých našich služobníkov, aby pracovali v istote a odvahe, neohrozenosti, v múdrosti, spôsobilosti a autorite a tak napĺňali Ježišovo poslanie. Daj, aby mladí služobníci mali podporu a pomoc starších. Daj, aby povstávali noví služobníci, aby sme videli v ďalších ľuďoch potenciál, ktorí Ty si do nich vložil a vedeli ich pozvať k službe.

„...aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna ...“ Ef 4,12-13

Okrem konkrétnych udalosti, za ktoré sme sa modlili (koncert na námestí, konferencia CB v ZA, bohoslužby s Večerou Pánovou, víkendovka besiedky v Hermanovciach a Noc kostolov ), sa v rámci Cesty obnovy modlime ďalej za tím obnovy, prácu jednotlivých skupín, ale najmä za prípravu Bohoslužby vykročenia, kedy vo viere chceme opustiť neužitočné blúdenie a spory na púšti a vstúpiť do zasľúbenej zeme, miesta nášho určenia.

Hanka Jurčová