Miesto starších ľudí v zbore

Dátum:
28. marec 2009
Series:
Rečník:
Length:
63:02:00
Sermon Notes:

Miesto starších ľudí v zbore                                                                                                                            Slavoj Krúpa

Komunita

Zbor je duchovná komunita.

Komunita je spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty v každodennom živote.

Komunita je spoločenstvo, ktoré navzájom spájajú záujmy, spájajú sociálne vzťahy.

Zbor je  komunita -  spoločenstvo kresťanov, ktoré navzájom spája viera v Boha,  nádej vo večný život a láska Pána Ježiša Krista.

Zbor je  komunita -  spoločenstvo kresťanov, ktoré navzájom duchovne a vzťahovo spája viera v Boha,  nádej vo večný život a láska Pána Ježiša Krista.

 

¡Zbor  v Jeruzaleme

 

¡Každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca“ Sk. sv. Apoštolov 2.46

 

¡ Podľa sociálnych analýz (Gabriš, 1996) bolo v Jeruzaleme v novozmluvnej dobe nasledovné zloženie obyvateľstva:

¡ Z hľadiska profesii:

¡ Remeselníci - profesie

l tkanie (ženy)

l krajčírstvo

l kováči

l výroba oleja a vonných mastí  z olív

l obchodovanie z vodou

l holiči

l lekári

l obchodníci

l colníci

l oceňovači tovaru

 ubytovacie služby

 

¡Národnostné  a náboženské skupiny

l esséni

l farizejovia

l sadukaji

l zelóti

l herodiani

l prozeliti

l nazareni

l helenisti

 

¡                 -    Parthovia

¡                 -    Medovia

¡                 -    Elamiti

 

¡                 -    Mezopotámci

¡                 -    Parthovia

¡                 -    Medovia

¡                 -    Elamiti                

¡                 -    Judejci

¡                 -     Arabi

¡                 -    obyvatelia z Etiópie

¡                 -    obyvatelia z Kappadokie

¡                 -    obyvatelia z Pontu

¡                 -    obyvatelia z Frygie

¡                 -    obyvatelia z Egypta

¡                 -    obyvatelia z Pamfylie

¡                 -    obyvatelia z Egypta

¡                 -    obyvatelia z Lýbie

¡                 -    obyvatelia z Kyrenaiky

¡                 -    obyvatelia z Ríma

¡                 -    obyvatelia z Kréti

 

¡ Sociálna situácia

¡           ca)  bohatí

¡                  -    kráľ a jeho rodina

¡                  -    dvorania

¡                  -    pohárnici

¡                  -    holiči

¡                  -    lekári

¡                  -     tajomníci

¡                  -     pokladníci

¡                  -    vychovávatelia

¡                  -    zámožné rodiny

¡                  -    veľkoobchodníci

¡                  -    nájomcovia daní

¡                  -    kňažská šľachta

 

¡ stredné vrstvy

¡ remeselníci

¡ ubytovacie služby

                 

¡ chudobní

¡ vdovy

¡ siroty

¡ otroci

¡ ľudia odkázaní na podporu (rabíni,

¡ žobráci

¡ postihnutí a chorí

 

rôzne vekové skupiny

¡deti

¡mládež,

¡stredná generácia

¡dospelí,

¡starší ľudia

 

¡Všetky tieto skupiny si nachádzali miesto v Jeruzalemskom zbore prvotnej cirkvi. Apoštolovia oslovovali evanjeliom ľudí s rôznym pracovným zameraním, rôznych národnosti, bohatých, priemerne ekonomicky zabezpečených, chudobných, a ľudí v rôznom veku.

 

¡Odpoveď:

   Jeruzalemský zbor nevyhnutne musel riešiť problémy pri integrovaní niektorých skupín kresťanov do kresťanskej komunity. Uvedieme dva príklady, ktoré sú z textu Skutov sv. apoštolov zrejmé.

Miesto starších ľudí v zbore

¡ V Sk. Sv. Apoštolov 2. 45 - 46 je napísané: „A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba“

¡ Tiež Sk. Sv. Apoštolov 4.34 - 35: „Lebo nebolo nikoho medzi nimi núdzneho, lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polí alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo ktorí predali a kládli k nohám apoštolov a rozdávalo sa každému podľa toho, ako to kto potreboval.“

¡ Prítomnosť Ducha Svätého spôsobovala, že kresťania citlivo vnímali a reagovali na majetkovú nerovnosť v komunite. Považovali za správne vyrovnať rozdiel medzi bohatými a chudobnými tým, že predávali svoje majetky a delili ich tak, aby sa tieto rozdiely vyrovnali. Apoštolovia disponovali s finančnými prostriedkami získanými z predaja a tieto rozumne prerozdeľovali ostatným.

Miesto starších ľudí v zbore

¡ Majetní kresťania nepovažovali za správne, aby bol ich majetok prekážkou duchovnej jednoty zboru. Takmer všetci dávali svoj majetok chudobnejším z lásky. Preto ich konanie posilňovalo každodennú jednomyseľnosť zboru v Jeruzaleme.   Lukáš tiež zaznamenal problémové správanie  Ananiáša a Zafíry.

¡ Nie sociálna rovnakosť ale sociálna  rovnosť posilňovala  jednomyseľnosť cirkvi. Jej základom bolo vyrovnávanie majetkových rozdielov.

Miesto starších ľudí v zbore

¡ Bohatí rozpoznali, že ich kresťanský život a požehnanie – blahoslavenstvo nie je určované hromadením majetku ale spravodlivým prerozdeľovaním a dávaním. Chudobní spoznali, že ich chudoba a nedostatok je príležitosťou k tomu, aby mohli byť potešení (pozornosťou a citlivosťou) bohatších na ich situáciu. Preto mohli byť bohatí a rovnako  chudobní v prvotnej cirkvi požehnaním pre celý zbor.

 

¡ Rodiny  a vdovy v prvotnej cirkvi

         Príbeh popisuje národnostnú, etnickú  nerovnosť , ktorá nastala v prvotnej cirkvi medzi Hebrejmi a Helenistami.  Prejavovala sa menšou pozornosťou, ktorá bola venovaná ohrozenej skupine helenistických  žien -  vdovám.  Helenisti boli grécky hovoriaci Židia, ktorí pochádzali mimo Palestíny. Hebreji boli potomkovia Židov z Kánana, kolísky Izraela. Helenisti boli „príšelci“ a Hebreji boli „miestni“. Hebrejské vdovy boli domáce a helenistické  cudzie.

 

¡ Helenistické vdovy v prvotnej cirkvi nemali v uvedenom čase  rovnaké postavenie, rovnakú pozíciu ako vdovy Hebrejov. V porovnaní s týmito vdovami boli helenistické vdovy diskriminované (Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) inak než s iným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) na základe jeho odlišnosti napr. rasového alebo etnického pôvodu).

 

¡Obsluha venovala menej pozornosti helenistickým vdovám ako ich hebrejským  spolu-sestrám.  Také správanie obsluhy vyvolalo oprávnené protesty. Kresťania z Hebrejov sa rozhodli brániť ich sestry vdovy a začali o tom verejne a otvorene hovoriť a protestovať.

 

l Apoštolovia mohli pokarhať helenistické vdovy a vyzvať Helenistov, aby si s nespokojnými vdovami spravili poriadok, lebo ich správanie  bráni šíreniu  evanjelia.

l Apoštolovia mohli vylúčiť helenistické vdovy zo zboru a pohroziť helenistom, že sa to môže stať aj im.

l Apoštolovia mohli reptanie a protestovanie v cirkvi zakázať.

l Apoštolovia mohli považovať opísané napätie  za nadnesené. Konflikt mohli hodnotiť ako malicherný, nepodstatný  spor, ktorému nie je potrebné venovať žiadnu pozornosť.

 

¡ Písmo nám zanechalo presnú správu, ako apoštolovia situáciu vyriešili:   

¡ Vyjadrili nespokojnosť a urýchlenú potrebu riešiť nespravodlivé riešenie situácie helenistických vdov a tým potvrdili, že nie je možné, aby na základe etnickej príslušnosti vznikali rozdiely medzi kresťanmi.

¡ Zvolali učeníkov.

¡ Požiadali učeníkov, aby vybrali spomedzi seba kresťanov s dobrou povesťou, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých poslaním bude riešiť uvedenú situáciu ale tiež  dlhodobo zabezpečovať spravodlivé postavenie všetkých kresťanov v zbore, bez ohľadu na to či sú bohatí alebo chudobní, Hebreji alebo helenisti, mladí alebo starí.  

¡ Apoštolovia a spolu s nimi celý zbor znovu prežili potvrdenie ich poslania, totiž  aby  zotrvávali na modlitbe a službe slova.

¡ Riešenie, ktoré prijali sa všetkým páčilo.

¡ Božie slovo bolo zvestovane v moci a zbor rástol, lebo prichádzali mnohí noví bratia a sestry.

 

Nerovnosti medzi chudobnými a bohatými kresťanmi

¡ Majetkovú nerovnosť  v kresťanskej komunite riešili spontánnym

¡ a dobrovoľným spôsobom bohatí kresťania, ktorí sa vzdali svojho majetku.

     

Konflikt  medzi Hebrejskými  a Helenistickými vdovami

¡ Zanedbávanie  vdov pri obsluhe  bolo Helenistami vnímané a pociťované ako nespravodlivosť a preto sa rozhodli uvedený stav prezentovať verejne.

 

¡ Riešenie napätia „A“:

¡ Kresťanská komunita citlivo reaguje na akékoľvek nespravodlivé, nerovné postavenie skupín v zbore. Skupina, ktorá má lepšiu pozíciu sa dobrovoľne vzdáva svojich svojej pozície v prospech tých, ktorí sú na tom horšie. Základom pre takéto vyrovnávanie príležitosti, možnosti je vzájomné prijímanie kresťanov bezohľadu na to, či sú silní alebo slabí. (Rim 15. 1 (My mocní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní a nie ľúbiť sa sami sebe)

 

¡ Riešenie konfliktu „B“:

¡ Na rozdiel od situácie A, kde došlo k riešeniu nerovnosti bez zásahu apoštolov, pri situácii  B, kde sa vyostril konflikt medzi helenistickými a hebrejskými kresťanmi natoľko, že apoštolovia považovali za potrebné ku konfliktu zaujať stanovisko. Múdrosť apoštolov  je možné pozorovať podľa riešenia, ktoré doporučili. Okrem dôvery Bohu, prejavili tiež dôveru ku kresťanom zboru v Jeruzaleme. Poverili ich, aby našli medzi sebou osobnosti, ktoré budú schopné konflikt riešiť a poskytovať službu – diakoniu.

 

Starší ľudia  v rodine

¡ Staroba, podobne ako detstvo  alebo mladosť, nie je diagnóza.   

    Skúsenosti majú ľudia v rôznom veku rôzne ale starší ľudia  majú

¡  skúsenosti najviac

¡  Ľudia potrebujú žiť a fungovať  v  sociálnej  sieti:

¡ v rodine

¡ v rovesníckych vzťahoch

¡ v kresťanskej

 

A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.

Mal. 4,6

 

 

Player needs JavaScript turned on.