Mojžiš lV.

Dátum:
15. apríl 2009
Series:
Rečník:
Length:
42:50:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 354, 277                        Božie volanie k Mojžišovi a jeho päť výhovoriek                        Daniel Jurčo 15.04.2009

Čítanie:  2M 3.1-22                                                              2M 4.1-17                                                              Mojžiš lV.

 

Úvod

1. Mojžiš pasie stádo svojho svokra Jetra

Mojžiš je iný v porovnaní s Jakobom. Akoby sa Mojžiš nezmohol na svoje vlastné stádo ako Jakob, ktorý sa chce osamostatniť, trhnúť od svokra Lábana, s ktorým nevie vychádzať. Nie tak Mojžiš, ten ostáva pri svokrovi Jetrovi. Mojžiš je pri ovciach 40 rokov.

Zdá sa, že sú to prázdne roky, že život beží naprázdno. Bol v samote, nenudil sa? Mojžiš je človek, ktorý premýšľa. Lebo má vysoké vzdelanie z Egypta, ktoré vtedy človek mohol zriedka získať. Aj keď je Mojžiš na púšti, nemá k dispozícii knižnicu, ani Google vyhľadávač, predsa slobodne premýšľa, je oslobodený od hluku sveta. Pán Boh daroval Mojžišovi čas.

- Mojžiš je nielen pri ovciach, je aj pri Jetrovi, o ktorom som povedal, že bol madianskym kňazom, tzn. bol z Abrahámovského rodu.

Jetro – Reguel ako kňaz koná službu spájať človeka s Bohom. Mojžiš sa učí od svokra. Mojžiš nielen pasie ovce, ale učí sa vybrať ovce na obetovanie. Prečo obetovať, čo je to hriech, takto sa Mojžiš mohol pýtať. Jeho svokor mu mohol vysvetľovať. Určite jeho zať Mojžiš zase poskytol Jetrovi cenné myšlienky z egyptskej vysokej školy pri diskusii.

- Toto spolužitie trvalo 40 rokov, nielen teda pasenie oviec, ale aj Jetrovo vyučovanie, spolužitie s Mojžišom. Na Mojžišovi vidíme Jetrov vplyv. Okrem toho, z temperamentného človeka sa stáva pokorný človek. Pán Boh odstavil na 40 rokov Mojžiša do madianskej zeme. Mojžiš sa však nestratil 40 rokov. Z dnešného uvažovania budeme vidieť a počuť Božie volanie Mojžiša do služby k Božiemu ľudu, od ktorého Mojžiš kedysi utiekol.

2. Mojžiš sa stretáva pri horiacom kre so živým Bohom.

Vidíme Mojžišovu reakciu na Božie zavolanie. Mojžiš je ako jeden z nás. Mojžiš má problém zo sebou: neverí si, nedôveruje si, má strach a obavy, prevláda silný cit podceňovania. Ale Boh začína jednať! Pán jedná s veľkou trpezlivosťou voči Mojžišovi. Tak ako aj s nami Pán jedná s trpezlivosťou a novou milosťou.

Náš text v 2M 3.1 má slovo: jedného dňa na púšti blízko vrchu Horeb Mojžiš pasie svoje stádo. Mojžiš vidí zrazu udivujúcu a čudnú vec. Na strane vrchu vidí horieť oheň, ale oheň nezhorí, horí „sám od seba“. Mojžiš to ide preskúmať, aký je dôvod, čo je za tým, prečo oheň nezhorí, keď tu nikto neprikladá naňho. Naozaj horí oheň sám od seba? Je tento oheň automat? Nie. Je to Boží oheň.

- Hospodin nešiel do Egypta, ale prišiel pre Mojžiša do madianskej zeme. Mojžiš zahnal stádo k vrchu Horeb a tu vidí horiaci ker.

Mojžiš sa pri horiacom kre stretáva so živým Bohom, ktorý Mojžiša posiela do služby! Z Boha minulosti sa stáva Boh prítomnosti. Boh začína jednať!

 

Päť Mojžišovych výhovoriek

Zo zápisu 2M 3 vidíme, ako Hospodin povedal Mojžišovi, že počul volanie Izraela o vyslobodenie, teraz je hotový vyslobodiť, V7-9.

Prichádza prekvapenie. „A tak teraz poď a pošlem ža k faraonovi, a vyveď môj ľud, synov Izraelových z Egypta, 2M 3.10.

Dnes ideme premýšľať nad textom, ako Boh konfrontuje Mojžiša, keď h volá a dáva mu ponuku. Ako by sme my odpovedali Pánovi, na Jeho volanie? Výhovorkami namiesto služby? Ak by ťa Pán volal, ako by so začal Pánovi odpovedať? Som príliš zamestnaný, zaneprázdnený? Nech ide namiesto mňa niekto idný!

Zo života môžeme vysledovať mnoho rôznych výhovoriek. Často sú naše výhovorky podobné, ako tie ktoré mal Mojžiš.

Mojžiš začína sériu 5 výhovoriek, aby dokázal svoju slabosť, len aby presvedčil Pána, že nemá na to, aby šiel do služby. Keď  Pán volá, človek sa snaží vyhnúť. Mojžiš má svoje dôvody, prečo nenasledovať Božie volanie.

1. výhovorka Mojžiša: 2M 3.11-12, Kto som ja? Aby som šiel k faraonovi, aby som vyslobodil Izrael z egypta, V11. Toto je Mojžišova námietka. Mojžiš povedal Bohu o sebe, pripomenul udalosť spred 40 rokov.

Sťefan vo svojej reči to pripomína tiež. Tzn. keď sa Mojžiš vtedy pokúsil o vyslobodenie, nikto mu neveril, nikto ho nepočúval, Sk 7.23-29. Ak to nebolo možné vtedy pred 40 rokmi, prečo by to malo byť úspešné dnes? Minulosť sa často javí ako dôveryhodná pre dnešok, tzn. ak včera to nebol možné, tak ani dnes nie je možné vyslobodenie. Ale veci, ľudia, okolnosti sa menia. Všetko sa mení, aj ľudia, aj my. Pravda a situácia je taká, že sa všetko zmenilo. Mojžiš sa obáva, žeby bol znovu odmietnutý, nechce urobť tú istú chybu druhýkrát.

Božia reakcia na Mojžišovu námeitku a výhovorku. Však budem s tebou, a toto ti bude znamením, že Ja oom ťa poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu, V12. Námietka Mojžiš je pochybnosť zo seba.

2. výhovorka Mojžiša: 2M 3.13-15, Pod akou autoritou? Mojžiš povedal Bohu: „Hľa, ja prijdem k synom Izraelovým a poviem im: Bôh vašich otcov ma poslal k vám. A keď mi povedia: Aké je jeho meno? Čo im poviem?“ V13. Boh nežiadal od Mojžiša, aby šiel bez toho, aby nevedel všetko o Bohu. Boh žiada Mojžiša urobiť to, čo mu Boh vysvetlí a čo má vedieť.

Božia reakcia a odpoveď na Mojžišovu námietku: „A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým: SOM ma poslal k vám.A ešte riekol Bôh Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým: Hospodin, Bôh vašich otcov, Bôh Abrahámov, Bôh Izákov a Bôh Jakobov, ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky, a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie.“ V14-15. Boh sa predstavuje Mojžišovi: Som, ktorý Som. Toto meno má povedať Izraelovi. Takto povieš synom Izraelovým: Som ma poslal k vám. Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov Boh Jakobov ma poslal k vám.  Pán hovorí Mojžišovi: nič to nemá spoločné s tebou, ale so mnou, Nebudeš robiť  to, čo ty chceš, ale čo Ja chcem, lebo to budem robiť cez teba. Keď ideš do zápasu oslobodenia, nebudeš mať problém s tým, kto ťa posiela.

- Dnes mnohí ľudia nie sú oddaní Bohu, lebo nevedia, kto je Boh  Mnohí ľudia triedia poznanie o Ňom, ale osobne Ho nepozanjú.

Tak ako židia v Egypte, stratili stopu o Bohu, kto On je. Boh nie je starec sediaci v nebi, alebo ten, ktorý sleduje staré veci, alebo jeho uši sú hluché počuť našu reč či jazyk, alebo Jeho oči nie sú zavreté, privreté nad našim hriechom. Boh nie je len darca života, On je život!  Ked Boh hovorí Mojžišovi: Som, ktorý som, ti hovorí: Ja som, ktorý bol, Ja som, ktorý je, Ja som, ktorý bude. Ja som, ktorý pokračuje v tom, čo bolo, a čo ešte príde.

3. výhovorka Mojžiša: 2M 4.1-9, Neuveria mi, Pán sa mi nezjavil. Nebudú počúvať na môj hlas, povedia mi, nezjavil sa ti Boh.

Mojžiš vo svojej odpovedi sa zaoberá tým, čo sa môže prihodiť, aké alternatívy nastanú, keď príde, Akoby nepočúva, čo mu Pán hovorí. Preto Hospodin mu dáva tri dokazy.

Božia reakcia: tri dôkazy.  1. Palica v hada a späť, V2-4, čo máš v ruke? Palicu, hoď je na zem, palica sa stala hadom, Mojžiš uteká pred hadom, V3c. Pán povie Mojžišovi? Vystri svoju a chyť ho za chvost. A chytil ho a obrátilo sa na palicu. To, čo je neživé, stane sa na Boží rozkaz živé. To, čo je živé, sa stane na Boží rozkaz neživé. Z toho vyplýva, pre Boha nie je nič nemožné.

Pán Boh nežiada od nás to, čo nemáme. Boh vie, že Mojžiš má palicu. Boh vie, aký máme potencionál, s čím narábame. A to chce využiť pre svoj plán. Pán akoby teraz nehľadá schopnosť  človeka, ale dostupnosť človemka, na čo má v danú chvíľu. Pán nám dovolí vstúpiť do priestoru, kde sme si istí. Ale Boh dovolí aj neuveriteľné veci. Na Boží rozkaz Mojžišova palica sa stáva hadom. Hoď na zem palicu, zdvihni zo zeme hada. Toto sú výnimočné situácie od Boha. Pre Mojžiša to nebola istá vec, ale poslúchol na Boží rozkaz. Týmto sa upevnila viera Mojžiša.

2. dôkaz: Keď sa ruka stala malomocná a potom znovu čistá, V6-7. 3. dôkaz: Keď voda z rieky sa obrátila na krv, V9

Z toho vyplýva, že Boh zjavuje seba Mojžišovi. Pán hovorí Mojžišovi o Božom pláne vyslobodiť ľud z otroctva Egypta. Boh zasľúbil úspech Mojžišovi, tzn. dáva mu tri dôkazy, tri znaky toho, že ľudia uveria Mojžišovi. Ale toto všetko nie je dostatočne silné na presvedčenie Mojžiša, aby šiel.

4. výhovorka Mojžiša: 2M 4.10-12, Pane, ja neviem hovoriť. Mojžiš namieta a vyhovára sa pred Pánom. Nemám výrečnosť, som ťažkého jazyka. Toto sa zdá byť asi najlepší argument. Ja by som ako kazateľ určite nešiel na zbor, kde sú sami intelektuáli, múdri ľudia, kde nad každou myšlienkou sa uvažuje. Stefan hovorí, že Mojžiš v prvých 40 rokoch bol mocný vo svojihc slovách a skutkoch, to bolo vtedym keď žil v Egypte, Sk 7.22.

Božia reakcia: Kto dal človekovi ústa, kto môže človeka urobiť hluchým, vidiacim, slepým, či azda nie ja Hospodin? V11.

A tak teraz choď a ja budem s tvojimi ústami a vyučím ťa, čo máš hovoriť, V12. V Starom zákone je sľub pre Božieho človeka: nestaraj sa, čo máš hovoriť, 2M 4.12.  V Novom zákone je sľub pre učeníka Pánovho: nestarajte sa, čo budete hovoriť, lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť, Mt 10.19.

Naše obmedzenie, naše limity nie sú problémom pre PánaBoha. On nás utvoril takých, akí sme. Ale ak sa nedáme Pánu Bohu k dispozícii, potom Boží plán pre naše životy nemôže ísť dopredu.

5. výhovorka Mojžiša: 2M 4.13-17, Pane, prosím pošli niekoho iného, koho môžeš poslať. Ani zanky či dôkazy, ktoré sľubuje Hospodin Mojžišovi, ani tie nepresvedčia Mojžiša, lebo nechce ísť! Mojžiš jednoducho protirečí a nesúhlasí s Božím volaním, povie: Nie! Vtedy sa zapálil Boží hnev na Mojžiša, 2M 4.14. Boh sa stáva nahnevaným kvôli našim námietkam a našim výhovorkám.

Božia trpezlivosť s Mojžišom má svoje hranice! Ale pť výhovortiek Mojžiš je veľa pre Pána Boha! Mojžiš vytrvale odmieta Božie volanie a Božie argumenty. Keď Mojžiš „žobron“, žobre Boham aby poslal niekoho iného, tým akoby Mojžiš vyjadril Pánovi nedôveru. Pane, ja neverím, Pane, je nedôverujem. Toto nahnevalo Pána Boha! Zapálil sa Boží hnev na Mojžiša, V14.

Hriech vyhovárania sa raz príde na súd! Raz budeme stáť pred našim Sudcom a budeme odhalení aj s našimi výhovrokami. Naša tzv. pravda bude odhlaená, tá naša pravda, na ktorej sme si zakladali. Ale nielen výhovorky nahnevajú Boha, ony často spúsobujú malomyseľnosť Tela Kristovho – cirkvi. Satan často chce doniesť rozdelenie a malomyseľnosť do cirkvi. Keď odmietame autoritu cirkvi, keď nás cirkev volá do služby, a my sa vyhovárame a my namietame, vtedy zablokujeme Božie požehnanie na dlhé roky. Snáď spôsobíme našimi námietkami potknutie druhých, tým poškodzujeme duchovný život nielen jednotlivca, ale aj celého Tela Kristovho, cirkvi.

Božia reakcia: na Mojžišovu výhovorku, námietku: dáva Árona, jeho brata, V14-15. Áron bude tvojim hovorcom k ľudu. Boh vyčíta Mojžišovi nedostatok viery. Áronovi bude dovolené asistovať Mojžišovi. Raz Áron bude problémom, obráti Izrael postaviť zlaté teľa.

 

Záver

- Mojžiš konečne odpovedá v poslušnosti. Konečná odpoveď Mojžiša, 2M 4.20. Mojžiš vzal svoju ženu a svojich synov, vzal palicu Božiu do svojej ruky a vrátil sa do Egyptskej zeme. Mojžiš urobol tak, ako mu povedal Hospodin. Mojžiš urobil všetko, čo Pán žiadal.

Mojžiš je poslušný, hoci predtým nechcel poslúchnuť. Cena poslušnosti, pozitívna investícia u Boha,  je ničím v porovnaní s cenou neposlušnosti, ktorá narastá ako negatívny dlh u Pána Boha.

- Nemôžem ísť, nechcem ísť, keď ma Pán volá? My kresťania musíme byť veľmi opatrní, keď máme pred sebou možnosť výberu.

Bojme sa odmietnuť, radšej prijmime a nasledujme na Pánovo zavolanie. Prijmime Božie volanie do služby, ke´d sme do nej zahrnutí, vtiahnutí. Boh má svoje plány, Pán nechce od nás, aby sme neuniesli Jeho plán. Pán Boh vidí, na čo máme a a čo nedokážeme uniesť. Pán Boh chce od nás, aby sme boli v Jeho ruke použiteľní ako poslušný nástroj!

Aplikácia: Vyhovárame sa? Nechceme isť Božou cestou ale len svojou cestou?

- Potrebujeme seba preskúmať, aké máme motívy. Prečo?

Aby sme zistili, či sme sa neminuli a či sme nevybočili z Božieho plánu pre naše životy.

Niekto povedal: výhovorky sú klincami, ktorými pribíjame materiál na stavbu našich chýb.

Naše výhovorky sú prekážky na ceste, ktoré nám bránia prehĺbiť náš vzťah s Pánom.

Boh povie: choď touto cestou, no my povieme: nie, nemyslím so, že toto je moja cesta.

Boh znovu povie: choď touto cestou, no my znovu povieme: nie, nemyslím so, že toto je moja cesta.

Potom Boh povie: dobre, máš svoju cestu.

- Pán Boh má túžbu, aby sme otvorili okno budúcnosti, tzn.išli podľa toho, kde nás On chce mať. Boh nechce, aby sme mali neskôr v budúcnosti svoje nesplnené sny. Naše sny sú často nesplnené a rozbité, lebo sme neposlušní k Božej vôli, voči cirkvi. Totiž myslím len na svoju predstavu cirkvi! A tú vnucujem cirkvi i Bohu!

Naše schopnosti sú z Boha, niežeby som nebol schopný niečo vymyslieť. Pán nás urobil schopnými služobníkmi, 2Kor 3.5-6.

Aplikácia: Mám kvalifikáciu pre Boží plán!

Nevyhovárajme sa ako Mojžiš, keď sa podceňoval. Nehovorme, že nemáme dosť poznania. Mojžiš snáď mohol mať obavy, že nebude vedeiť dať odpoveď na otázky, ktoré budú klásť ľudia. Boh hovorí Mojžišovi? Povedz ľuďom z Izraela, že Som ťa poslal!

To nie je len o tom, koľko toho vieš, ale o tom, kto ťa poslal a čo robí Boh! Pán Bh vie urobiť oveľa viac, než si dokážeme predstaviť, Ef 3.20. Nemusíme sa báť, ak je Pán za nás, kto obstojí proti nám? Rim 8.31.

- Keď je Boží ľud v ťažkosti, vtedy Boh zobúdza Božách mužov a ženy, Pán ich chce poslať do služby. Mnohí sa bránia, mnohí majú námietky, výhovorky. Treba poslúchnuť Boží rozkazm keď ťa Pán posiela. Aj keď má človek strach z odmietnutia a z robenia chýb v službe.

2M 3.1-4.17
Player needs JavaScript turned on.