Mojžiš V.

Dátum:
22. apríl 2009
Series:
Rečník:
Length:
41:22:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 393, 194        Aj keď Boh volá a človek ide, aj vtedy Boh vstupuje do cesty.                Daniel Jurčo 22.04.2009

Čítanie:  Mt 10.34-38                                                           2M 4.18-31                                                            Mojžiš V.

 

Úvod

- Aká je hlavná myšlienka. Pán Boh chce, aby Jeho ľud Mu slúžil, V23c. Toto Boh oznamuje aj svetu! Vidíme Boží zápas o svoj ľud.

Pán má svoju líniu osloboditeľa, pritom však vidí aj detaily, malé veci.

- Čo si všímame z textu. Kotrast: Izrael je provorodený, pritom bude zabitý egyptský prvorodený. V texte vidíme prekvapenie Božieho hnevu na Mojžiša. Boh jedná a vstupuje aj do jasných sitiuácií, ke´d vieme všetko. Vtedy Boh môže nečakane urobiť s inou vecou – obriezkou!

- Rozdelenie textu a hlavné postavy textu: Mojžiš, Jetro, Cipora, Áron, ľud.

A: 1. Mojžiš a Jetro, V18. 2. Božie uistenie Mojžiša, neboj sa ísť do Egypta, V19,21, Boh má ešte vysvetlenie o faraonovi. 3. Mojžiš ide, V20. C: Príhoda na ceste,  V24-26. B: Boh vyhľadá Árona v egypte, príde tvoj brat, Pán naaranžuje stretnutie, V27.

D: Stretnuitie Mojžiša s Áronom, V27b-28. Čo sa stane? E: Mojžiš s Áronom s ľudom, V29-31, reakcia ľudu, prijatie Božej návštevy.

- Kde je Kristus:

1. V19 už sa môžeš vrátiť – Mt 2.20 Jozef s Máriou sa vracajú z Egypta, tí čo usilovali o život, tu už nie sú, spôsob dopravy, osol.

2. Pán a cirkev, Ženích a nevesta, Mojžiš a Cipora. Spojenie krvou,  obriezka a krst.

3. Milovať viac Pána než človeka, človek – prekážka, na čas dá ľudí preč.Mt 10.34n. Pán Ježiš je viac než ktorýkoľvek človek.

- Čo má text pre nás? Pán Boh počíta s človekom. Pán nechce pasívneho človeka. Pán používa rôzne typy ľudí.

 

A: Mojžiš sa vracia domov z vrchu Horeb

- Skúsme si predstaviť situáciu, ako sa Mojžiš vracia domov z vrchu Horeb, kde sa stretol s Hospodinom, kde sa 5x vyhováral, nakoniec sa dal nahovoriť. Príde domov a všetko rozpráva svojej žene Cipore, s ktorou žije 40 rokov. Je dôležité spolu hovoriť.

Som s manželkou  28 rokov, máme si stále čo povedať. Máme aj odlišné svety, ja som v zbore, ona v lekárni. Potom prídeme domov a začíname sa spolu zdieľať. Učíme sa počúvať toho druhého, nie vždy sa nám to podarí.

Mojžiš začna jednať po súhlase, ktorý dal Hospodin. Mojžiš podniká kroky: oznamuje svoje rozhodnutie Jetrovi, pýta si dovolenie.

V porovnaní s Jakobom, ktorý sa Lábana nepýta, keď od neho uteká. Mojžiš hovorí Jetrovi, že ide pozrieť bratov, či ešte žijú. Viem, kde žijú, v Egypte, v otroctve. Viem, že to nebdue jednoduché, idem to zistiť, idem na neistú pôdu po 40 rokoch. Návrat po dlhom čase, kde bol kedysi vydaný zatykač, nie je jednoduchý. Pre človeka, ktorý odišiel preč, život v Egypte zastal v tom bode, v ktorom ho opustil. Ale život v Egypte však pokračoval. Zmenilo sa tam niečo? Mojžiš odchádza, ale cestou sa ešte niečo stane!

- Hospodin posiela Mojžiša naspäť do Egypta, aby oslobodil Boží ľud. Mojžiš sa dá nahovoriť. Platí tu neskoršie slovo proroka: „nahováral si ma Hospodine a dal som sa ti nahovoriť“, Jer 20.7. Mojžiš sa rozlúči s Jetrom, vyberie sa na cestu so ženou a synmi,

keď tu zrazu Hospodin je na scéne nečakane so svojim Božím hnevom. Cipora berie nôž a obrezáva druhého syna. Potom odrezanú obriezku dá pred Mojžiša a povie: ty si ženích v mojej krvi. A od tejto chvíle Boh necháva Mojžiša samého. Cipora nejde so synmi do Egypta s mužom, Mojžiš tam ide sám, nejdú spolu. Cipora so synmi a otcom Jetrom sa pripoja k Mojžišovi až vtedy, keď Boží ľud vychádza z Egypta, 2M 18.1-6. Je to zvláštne, že je to taká cesta. Mojžiš ide do Egypta z madianskej zeme.

 

B: Cipora – Mojžišova žena

1. Cipora a je príbeh a jej zákrok.

Mojžiš žije s Ciporou 40 rokov v madianskej zemi, má s ňou dvoch synov. Od začiatku ich stretnutia s jej 6 sestrami pri studni veľa nevieme. Biblia je stručná a mlčí o ich vzťahu a láske. Mojžiš je výrazná osobnosť, preto Pán venoval veľkú pozornosť výberu jeho manželky. Zaujímalo by nás uržite, prečo práve ona vstúpila do života Mojžiša, keď Mojžiš mal predým dve výrazné matky. Vlastn matka Jochebeď mu dala vieru, nevlastné matka – faraonova dcera mu dala postavenie a vzdelanie. Mojžiš sa stretáva pri studni s Ciporou, ktorá bola dcérou madianskeho kniežaťa a kňaza.  Hovorí sa v živote, že osudom muža je jeho žena, resp. muž bez ženy je neúplný. Mojžiš sa oženil s Ciporou, jeden syn Geršom – som tu cudzinec, bol obrezaný. Druh syn Eliezer – Boh je pomocníkom, nebol obrezaný. Mojžiš je v madianskom kraji a obrezáva len prvého syna, druhého syna už nie, prečo? Zabudol na to?

Snď to bola Cipora, klorá neposlúchla a nedovolila obieruku druhého syna Eliezera. Mojžiš poslúchol a prijal to bez komentára.

To by znamenalo, že to bolo v čase, keď sa už Mojžiš vzdal všetkého, ale práve vtedy ho zavolal Boh do služby. Mojžiš sa vyhovára, no potom sa dá nahovoriť a ide. Lúči sa s Jetrom, všetko zbaiia, berie ženu a dvoch synov a idú. Ale na ceste sa s ním stretne Hospodin, ktorý vyhľadva vinu zanedbania ustanovenia obriezky pri druhom synovi Eliezerovi. Pán Boh zasahuej na ceste. Cipora berie nôž a obrezáva syna. Zachrauje svojho muža od Božeiho hnevu a trestu. Krvou svojho syna obriezky zachraňuje manžela. Cipora má protim zaujímavý výrok k Mojžišovi: ty si môj ženích krvi.

2. Obriezka bola daná Abrahámovi, 1M 17.10-12

Pán Boh prikázal, aby každ izraelita obrezal svojich synov. Mojžiš zanedval obriezku druhého syna. Snáď tým dôvodom bola jeho žena Cipora. Hoci jej otec Jetro – Reguel bol uctievať Hospodinov a ona bola jeho dcéra. Žili v madianskej zemi, kde bola iná kltúra, ktorá nežiadala obriezku, hoci ju poznali. Mojžiš podľahol Cipore, keď žiadala, že nie je nutná obriezka druhého syna. V podstate sa Cipora postavila proti Božiemu zákonu, tým aj proti Mojžišovi, keď ho on zanedbal, tým sa zapálil Boží hnev na Mojžiša. Akoby Cipora nedovolila Mojžišovi poslúchať Pána Boha vo veci obriezky. Ona však vyrástla v inej spoločnosti. Uvídíme ešte jeden zaujímavý prvok, keď sa neskôr spojí Cipora s otcom Jetrom s mužom po exode židov z egypta. Mária s Áronom sa postavia proti tejto Mojžišovej žene Cipore, neprijali ju, nevedeli ju akceptovať, lebo nepatrila k nim.

Podľa 1M 17.10n obriezka je starozákonná zmluva. Tzn. kto nie je obrezaný, ten nepatrí do Božeiho ľudu, tým je vyťatý z ľudu, zo spoločenstva. Nedodržaním obriezky Cipora s Mojžišom prušili zmluvu s Bohom. Tým, že Cipora napravuje na ceste do egypta svoje zmýšľanie, keď obrezáva druhého syna Eliezera, tým odchádza Boží hnev.

V Novom zákone sa mení situcia, podľa Kolos 2.9-12 sa obriezka mení do krstu. Znakom novej zmluvy je krst. Podľa slov apoštola Pavla podľa Rim 6.3-5 v krste sa identifikujeme s Pánom Ježišom kristom s jeho utrpením, smrťou a vzkriesením.

Ak je neposlušnosť rodičov, že ignorujú Božie zákony, tak sa neskôr musí platiť vysoká pokuta a daň za neposlušnosť. Neposlušnosť otca a matky môže neskôr zraniť ich deti.

 

 

3. Naši najbližší nám môžu byť na prekážku.

Pán Ježiš Kristus má slovo, že naši najbližší sa nám môžu stať prekážkou v ceste za Ním. Treba viac milovať Krista, Mt 10.34.

To ale neznamená, že sa nemáme nestarať a nemilovať svojich domácich, 1Tim 5.8.

Mojžiš žil s Ciporou 40 rokov v madianskej zemi, vrátil sa domov z vrchu Horeb so správou od Hospodina. Mojžiš má poverenie oslobodiť Boží ľud z egyptského otroctva. Hoci Cipora na ceste obreže druhého syna  Eliezera, Cipora nejde so synmi s Mojžišom.

Až neskôr sa pripojí k Mojžišovi. Prečo?

Môže sa stať, že najbližší človek sa stane na istý čas prekážkou ku plneniu Božej vle. Apoštol Pavol hovorí, že muž má byť hlavou svojej žene, jeho ežna má poslúchať svojho mužam keď má poznanie Božej vôle, Ef 5. Žena má rešpektovať svojho muža, ale aj muž má mať múdrosť pri zaobchádzaní so ženou citlivo, 1Tim 3.11. Apoštol Peter hovorí, ženu má okrem vonkajšiej krásy zdobiť viac jej vnútroná krása, 1Pt 3.4n.

Mojžiš nebrezal druhého syna Eliezera, snáď to bolo kvôli žene Cipore. Na ceste do Egypta kvôli neobriezke druhého syna sa proti Mojžišovi zapálil Boží hnev. Snáď Mojžiš požas tých 40 rokov nechcel stratiť Ciporu, bál sa, tak jej podľahol v tom, že nedodržal cele Božie nariadenie obriezky, danej kedysi Abrahámovi, 1M 17.10n. Mojžiš sa bál straty svojej ženy resp. mať konflikt s ňou. Hoci Cipora bola z kňazskej rodiny Jetra – Reguela, Cipora bola asi viac naklonená madianskej kultúre, Mojžiš jej ustúpil, to malo za dôsledok posun od Božích princípov. Aj keď ešte nebol daný zákon, ten neskôr reprezentoval Mojžiš ako jeho zákonodarca.

- Boh nás často otestuje, či držíme Božie princípy. O aké veci nám ide, o čo usilujeme, aké sú naše priority. Ten kto ide za Pánom, ten musí počítať s rôznymi udalosťami a vecami. Ten kto sa vydáva na cestu Božiu, ten sa nesmie báť. Strach je veľkou prekážkou pri plnení Božej vôle. Komu najviac dôberujeme, človeku alebo Bohu? Kto je viac pre nás? Sám Kristus povedal: Ja som viac než otec, matka, žena a deti.

- Cipora je na istý čas mimo hru. Ale potom sa pripojí k Božiemu ľudu. Určite to bol zaujímavý čas bez Mojžiša. Ale po vyjdení z Egypta nastáva spojenie s Ciporou a svokrom Jetrom. Domnievam sa, že Cipora prešla svojim vývojom, ktorý jej bol užitočný.

 

C: Ľud uveril Mojžišovi

Ľud uveril Mojžišovi, čo to znamená?

Dali sa zhormaždiť všetci starší zo synov Izraelových, V29. Počúvali slová Mojžišobe od Pána cez Árona. Aron bol hovorca. Áron bol známy, bol jeden z nich, žil medzi nimi, kdežto Mojžiš prišiel zvonku po 40 rokoch. Mojžiš konal tri znamenia pred očami ľudu:

palicu na hada a naspäť, malomocná ruka ozdravela, voda z rieky sa premenila na krv. Ľud zareagoval, V31. Akceptovali, že Hospodin navštívil Izrael. Ľudu sa dotklo, že Hospodin vudel ich trápenie. Toto je povzbudenie, že Hospodin vidí a ide konať za nás! Lebo my sami nemáme silu to zvládnuť, vyriešiť vec, ale ani zvrátiť, otočiť a zmeniť situáciu. Ľud uctieva Boha, klania sa Hospodinovi. Ľudia sklonili voje hlavy, doteraz skláňali hlavy pred egyptom. Teraz príde zmena, hoci ešte nenastala, vierou ju však prijali, keď uverili Hospodinovi.

- Pre Boží ľud nastáva zmena príchodom osloboditeľa zvonku. Po dlhom čase 40 rokov pokračuje príbeh jedného muža, Mojžiša.

Po dlhom  čase 400 rokov prichádza nová kapitola jedného ľudu, Izraela. Mojžiš nemá prázdne ruky, má patričné vystrojenie, mý tri znamenia, má slovo pre ľud od Hospodina, má argumenty pre faraona, ovláda situáciu, tzn. všetko čo sa deje, to má od Hospodina!

Na faraóna, svet a Egypt prichádza Vyššia moc, tzn. svet je obmedzený. Svetu je dovolené len to, čo Boh uzná za vhodné.

Pán Boh zsahuje vo svojom čase, keď je to podľa Božeiho plánu potrebné.

 

Po 4O rokoch vidíme Mojžišov návrat do Egypta z Božieho poverenia:

1. Mojžiš opúšťa madiansku zem po 40 rokoch. Mojžiš má Božie poverenie oslobodiť Boží ľud z otroctva.  Hospodin Mojžišovi povie, že faraon bude zatvrdnutý, neprepustí Boží ľud. Mojžiš má povedať faraonovi: že Izrael je Boží prvorodený, V21-22. Tzn. prvorodený má zvláštne postavenie, privilégiá a zvlástne zodpovednosti. Izrael nie je len Jeho syn, ale Jeho prvorodený.

Mojžiš má povedať faraonovi: že Boh zabije jeho egyptského prvorodeného syna.

2.  Na ceste sa Mojžiš nečakane stretáva s Hospodinom.  Mojžiša prekvapí a dostihne vlastná minulosť za nedodržanie Božieho zákona pre neobrezanie druhého syna Eliezera. Cipora zachraňuje situáciu svojho muža. Ale Mojžiš pôjde do Egypta bez ženy, Cipore nie je dovolené ísť s Mojžišom. Keď bude Mojžiš sám bez ženy v poslaní vysloboditeľa, bude mať voľnejšie ruky.

3. Mojžiš bol židmi predtým odmietaný, ale teraz je židmi prijímaný. Mojžiš sa stretáva s Aronom, ku ktorému prehovoril Hospodin, aby pomáhal Mojžišovi. Mojžiš sa stretáva s ľuďmi, činí Božie znamenia, ľud to prijíma! Mojžiš vidí, že Boží ľud sa skláňa pred Hospodinom.

 

Záver - aplikácie pre nás:

1. Božie časovanie je iné než to ľudské.

Mojžiš sa kedysi snažil robiť to, čo uznal za vhodné bez pýtania sa na Božiu vôľu. Mojžiš sa o čosi pokúsil, ale zlyhal. Po rokoch Hospodin vyhľadá Mojžiša a poverí ho službou oslobodenia. Mojžiš nakoniec po výhorkách prijíma službu.

Božie časovanie je iné než to ľudské.. Naša námaha vyjde nadarmo, naše plány sú nanič, ak nejdeme podľa Božieho časovania. Keď nás však Pán volá, tak poslúchnime. Nepokúšajme sa konať Božie dielo na vlastnú päsť, vo vlastnej réžii, bez pýtania sa na Božiu vôľu. Božia vúľa je v Božom Slove, spoznáme ju v Tele Kristovom – cirkv. Majme na 1. mieste Božie kráľovstvo, to ostatné Pán pridá. Boh vie, čo šetko potrebujeme aj pre našu službu.

2. Boh nám niekedy zoberie cenné veci a ľudí na istý čas, na ktorých sme si zakladali, čo bolo našou istotou a identitou!

3. Keď sa ide Božou cestou podľa Božej vôle:

- tak sa cesta pre nás zužuje, lebo je úzka cesta za Pánom Ježišom Kristom.

- tak sa stúpa hore, ide o stúpanie nahor, je to náročná cesta, vzduch hore je redší, lebo svätosť

- tak  je cesta plná nebezpečenstiev. Ideme po okraji  nebezpečnej priepasti pokušení zo strany sveta.

4. Pán dáva všetko potrebné pre službu. Zdalo sa, že Mojžiš nie je dobrý v slove. Preto mu Pán dáva Árona. Ef 4.11 Pán dáva niektorých za prorokov, iných za učiteľov a pastieov. Tzn. Pán dáva pravého človeka so správnym obdarovaním a správnym postojom. Pán nás posilľnuje na vnútornom človekovi, aby vydržali ťažké situácie. Tzn. Pán nás cez Ducha Svätého naplňuje tak, že sme spôsobilí v kresťanskom chodení v slove a v skutku. Niekedy prídu prekážky, to sú Božie testy, ktorými nás Pán zastaví, vtedy sa nás pýta po našich motívoch, vtedy nás Pán očisťuje a orezáva. To preto, aby sme boli cele závislí na Pánu Bohu!

2M 4.18-31
Player needs JavaScript turned on.